071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

De klachtenregeling

Waar gaan ouders of leerlingen naar toe als ze een probleem hebben met de school? Natuurlijk naar de leerkracht, de directeur of het schoolbestuur. In die volgorde. Meestal komen ze er samen wel uit, maar niet altijd. Soms kan een school een klacht niet afdoende oplossen. Daarom is er een wettelijke klachtenregeling. De klachtenregeling geeft ouders en leerlingen een officieel platform om hun gevoelens van ongenoegen te kunnen uiten. En hoe tegenstrijdig het ook lijkt: ook de school profiteert van de regeling, want een conflict is er niet voor niets. Zo adviseert de klachtencommissie het schoolbestuur over te nemen maatregelen, b.v. hoe het de communicatie kan verbeteren en het conflict uit de wereld kan helpen.

De Hofdijckschool werkt met een modelklachtenregeling. Daarin staat beschreven hoe een klacht afgehandeld moet worden. Er kunnen zo geen misverstanden ontstaan en is voor iedereen duidelijk hoe de procedure verloopt. In de regeling is vastgelegd dat een 1 klachtencommissie een objectief en juridisch onderbouwd advies formuleert. Het schoolbestuur kan dit advies overnemen. De Hofdijckschool heeft als contactpersoon Mevr. M. Vos- Dijkshoorn bij wie ouders, kinderen en personeel terecht kunnen.

Het Ministerie van Onderwijs heeft scholen bovendien aanbevolen een regeling te hanteren waarin wordt vastgesteld hoe er wordt gehandeld bij constatering van ongewenste intimiteiten binnen de school. Voor het spreken van een vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie is een centraal telefoonnummer beschikbaar: 0900-1113111.

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 386 16 97
Fax: 070 3020836
E-mail: info@klachtencommissie.org
Website: www.klachtencommissie.org