071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Stevig in je schoenen dankzij de Hofdijckschool!

Op de Hofdijckschool helpen wij je je te ontwikkelen tot een evenwichtig mens. Als je bij ons op school hebt gezeten, heb je niet alleen gedegen kennis die deuren voor je opent, maar weet je ook wie je bent en wat je kunt. Je hebt geleerd waar je kracht ligt en hoe je die kunt inzetten voor jezelf en anderen. Je hebt geleerd je hoofd te gebruiken, je handen aan het werk te zetten en je hart te laten spreken.

Met die basis ga jij straks de wereld in. Met vertrouwen en met een open blik. Omdat jij stevig in je schoenen staat, kun je je verplaatsen in mensen die anders zijn dan jij. We kunnen die basis leggen doordat we op de Hofdijckschool een gemeenschap zijn waar iedereen zich veilig voelt, waar we elkaar zien en op waarde schatten, waar we verhalen van wijsheid en levenslessen delen en waar we het leven vieren.

Onze visie

De visie van de Hofdijckschool steunt op 3 pijlers:

R

Een degelijk en inspirerend pedagogisch klimaat

R

Een ondersteunend schoolklimaat van gedeelde verantwoordelijkheid

R

Een protestants christelijke traditie met respect voor diversiteit

Pedagogisch klimaat

De Hofdijckschool biedt onderwijs op een kwalitatief hoogwaardig niveau en geeft op effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. Dit komt tot uiting in de voortdurende aandacht voor en de ontwikkeling van de driehoek leerkracht-leerling-organisatie en het feit dat we streven naar onderwijs op maat.

Het opdoen van kennis is een primaire taak van de Hofdijckschool. Solide lees-, taal- en rekenonderwijs vormen de basis voor de bredere ontwikkeling van de kinderen, bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel, cultureel en creatief gebied.

Het onderwijs is erop gericht de kinderen in een veilige omgeving kennis, vaardigheden en gedrag bij te brengen waarmee zij later als verantwoordelijk mens, zelfverzekerd kunnen optreden in de maatschappij. Wij vinden het daarbij belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken en probleemoplossend leren denken.

De Hofdijckschool hecht belang aan klassikaal onderwijs. Wij vinden het daarbij belangrijk om het leerproces van de kinderen goed te volgen. Er wordt op maat les gegeven door te differentiëren en te individualiseren. Er is ruimte om te werken op verschillende niveaus. De school wil de leerlingen aanmoedigen optimaal gebruik te maken van hun talenten. Kinderen met een extra onderwijsbehoefte hebben onze aandacht.

Kinderen met een leerachterstand of een sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand bieden wij extra ondersteuning. Excelleren, op welk gebied dan ook, wordt aangemoedigd en ondersteund. Uiteraard wordt ervoor gewaakt dat de kwaliteit van de lessen van de groep niet lijdt onder de individuele zorgbehoeften.

Ondersteunend schoolklimaat

De driehoek leerkrachten-leerlingen-ouders vormt de gemeenschap op school. Zij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen, openheid en nieuwsgierigheid, duurzaamheid en innovatie. Een goede sfeer op school is een eerste vereiste voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Een gemotiveerd en inspirerend team van leerkrachten legt de basis voor dat schoolklimaat. Hun plezier en nieuwsgierigheid reflecteert de sfeer binnen de school en geldt als voorbeeld voor de kinderen. De leerkrachten worden gestimuleerd in hun professionele ontwikkeling. Ze zijn collegiaal, 3 maar kritisch op elkaar en geven elkaar geregeld feedback. Ze hebben een lerende houding, ze zijn veerkrachtig en ze staan open voor vernieuwing.

De school streeft naar behoud van het kleinschalig karakter, die de leerlingen structuur, regelmaat en duidelijkheid biedt en waarin iedere leerling maximaal tot zijn recht komt. We blijven alert op discriminatie en pesten en maken de kinderen bewust van de afspraken en regels die de school daarover heeft gemaakt. Ook hierin hebben het team, de kinderen en de ouders een gedeelde verantwoordelijkheid, met respect voor elkaar en ieders rol.

Onze identiteit

De Hofdijckschool is een Protestants-Christelijke school met een open blik naar de samenleving. De school staat open voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Er wordt aandacht besteed aan godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving. De school wil de kinderen bepaalde normen en levenswaarden meegeven, zoals respect voor en vertrouwen in elkaar, waardering voor de natuur en voor het leven.